Huishoudelijk Reglement NVMM-Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Infectieziekten (WMDI)

 

Een NVMM-werkgroep is een door het bestuur van de vereniging als zodanig erkende bijeenkomst van leden die actief zijn binnen een wetenschappelijk deelgebied van de medische microbiologie. Aan de bijeenkomst kan desgewenst worden deelgenomen door externe adviseurs.

Het doel van een werkgroep is de kennisuitwisseling, vorming en toetsing van beleid ten aanzien van een deelgebied van de medische microbiologie. Een werkgroep kan in concept richtlijnen opstellen, die betrekking hebben op het desbetreffende deelgebied van de medische microbiologie. Voor het predikaat richtlijn bestaan aparte procedures.

 

 

ARTIKEL 1       DOELSTELLING

 

1.1. De Werkgroep draagt de naam: Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Infectieziekten.

1.2. De Werkgroep is een Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, zulks in overeenstemming met de binnen deze Vereniging geldende regels aangaande Werkgroepen, vastgelegd in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement van deze Vereniging, zoals vastgesteld op 18 mei 2000.

1.3. De Werkgroep is opgericht voor onbepaalde tijd.

1.4. De Werkgroep heeft tot doel:

- De bevordering van de studie van ontwikkeling en toepassing van moleculaire methoden ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van infectieziekten bij de mens. Bijzondere aandacht is er voor kwaliteitscontrole.

- De verspreiding van kennis over de ontwikkeling en toepassing van moleculaire methoden ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van infectieziekten bij de mens.

 

ARTIKEL 2       LIDMAATSCHAP

 

2.1 Openstelling

Als lid van de Werkgroep kunnen toetreden NVMM leden die werkzaam zijn in de moleculaire diagnostiek van infectieuze ziekteverwekkers en die verbonden zijn aan een medisch microbiologisch laboratorium binnen (of gelieerd aan) een publieke gezondheidszorg instelling of aan een veterinair microbiologisch laboratorium. Niet-NVMM-leden kunnen vragen aanwezig te zijn bij werkgroepvergaderingen als toehoorder. Het bestuur van de werkgroep mag dit weigeren.

Nieuwe leden en toehoorders melden zich aan via een aanmeldformulier (te verkrijgen via de website).

 

2.2 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten die aan het lidmaatschap worden gesteld te voldoen. De opzegging geschiedt door het bestuur van de Werkgroep;

d. indien een lid gedurende een periode van tenminste 3 jaar geen reguliere WMDI bijeenkomst heeft bijgewoond.

 

ARTIKEL 3       BESTUUR

 

Het bestuur is belast met het besturen van de Werkgroep met inachtneming van eventuele richtlijnen, welke de huishoudelijke algemene vergadering aan hen heeft opgelegd.

 

3.1 Aantal leden

Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Indien gewenst kan er een toehoorder of adviseur door het bestuur gevraagd worden een (deel van een) bestuursvergadering bij te wonen.  

 

3.2 Benoeming bestuursleden

Bestuursleden worden benoemd door de huishoudelijke algemene vergadering uit en door de werkgroepleden. Er zal een evenwichtige afspiegeling van de achtergrond van de werkgroep leden worden nagestreefd. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en eventueel een penningmeester (deze laatste functies kunnen samenvallen).

 

3.3 Benoemingstermijn

De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

 

3.4 Werkwijze

3.4.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht dan wel twee andere bestuursleden dit wensen, doch tenminste eenmaal per jaar. Bij de oproeping tot een bestuursvergadering worden datum, uur en plaats medegedeeld. Deze oproeping dient, tenzij alle bestuursleden met een kortere termijn akkoord gaan, te geschieden op een termijn van tenminste tien dagen.

 

3.4.2 Verantwoording

De werkgroep rapporteert naar eigen behoefte aan de NVMM algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan een algemene ledenvergadering zal de werkgroep gevraagd worden of er spreektijd nodig is.

De penningmeester legt financiële verantwoording af naar de leden van de werkgroep op de huishoudelijke algemene vergaderingen en jaarlijks naar de penningmeester van het bestuur van de NVMM.

Het bestuur van de werkgroep is gehouden om bij zaken, die direct betrekking hebben op het algemene belang van de NVMM, terstond het bestuur van de vereniging te informeren en zo nodig overleg te plegen. Evenzo is het bestuur van de vereniging gehouden om bij zaken, die direct betrekking hebben op het wetenschappelijk deelgebied van de werkgroep, terstond de voorzitter van de werkgroep te informeren en zo nodig overleg te plegen.

 

3.4.3. Besluiten van het Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste drie leden aanwezig zijn. Ingeval bij stemming in het bestuur de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Indien een bestuurslid blanco stemt, wordt geacht deze stem niet te zijn uitgebracht.

 

ARTIKEL 4       VERGADERINGEN

 

4.1 Wetenschappelijke vergaderingen.

4.1.1. De Werkgroep houdt minstens twee maal per jaar een wetenschappelijke vergadering.

4.1.2. De organisatie en het opstellen van het programma van de vergadering geschiedt door het bestuur van de Werkgroep en/of een door het bestuur van de werkgroep ingestelde commissie. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en organisatie van het programma ligt bij het bestuur van de werkgroep.

4.1.3. Het bestuur deelt tenminste een maand voordat een vergadering wordt gehouden aan de leden mede, de datum, het aanvangsuur en de plaats van de vergadering. Het definitieve programma wordt aan de leden toegezonden tenminste veertien dagen voor het houden van de vergadering. Indien het definitieve programma nog niet bekend is wordt tenminste veertien dagen voor het houden van de vergadering een voorlopig programma toegezonden.

4.1.4. Van het verhandelde in een wetenschappelijke vergadering behoeven geen verslagen te worden gemaakt.

4.2. Huishoudelijke algemene leden vergaderingen (ALV).

4.2.1. De Werkgroep houdt tenminste eenmaal per jaar een huishoudelijke ALV. Van deze vergadering worden notulen gemaakt. Deze vergadering wordt bij voorkeur gehouden aan het begin of eind van een wetenschappelijke vergadering, of ingepast in het programma van deze vergadering.

4.2.2. Indien urgente problemen van organisatorische of financiële aard dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk maken kan tussentijds een huishoudelijke ALV door het bestuur worden bijeen geroepen. Indien tenminste zes leden aan het bestuur verzoeken een dergelijke vergadering bijeen te roepen is dit daartoe verplicht zulks op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

4.2.3. Huishoudelijke ALVs zijn uitsluitend toegankelijk voor leden. Het bestuur kan derden toelaten zonder stemrecht indien hun aanwezigheid voor een te bespreken onderwerp wenselijk wordt geacht.

4.2.4. Elk lid heeft één stem; stemmen kunnen uitsluitend persoonlijk worden uitgebracht.

4.2.5. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft; indien het de verkiezing van personen betreft wordt een nieuwe stemming gehouden. Voor het geval de stemmen wederom staken zal bij lot worden beslist wie zal zijn verkozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

4.2.6. Op de jaarlijkse huishoudelijke ALV worden de navolgende punten behandeld:

a. goedkeuring van de notulen van de voorafgaande vergadering, waarin de genomen besluiten met name moeten zijn genoemd;

b. indien contributies worden geheven: afleggen van rekening- en verantwoording over het afgelopen boekjaar aan de hand van bescheiden, welke vooraf zijn toegezonden.

c. zonodig een begroting voor het komende boekjaar, waarin opgenomen de vaststelling van de contributie van dit jaar.

d. benoeming van één of meer bestuursleden indien (een) vacature(s) aanwezig is (zijn).

e. andere op de agenda geplaatste punten.

f. een ter vergadering naar voren gebracht punt indien het plaatsen daarvan op de agenda door meer dan de helft van de aanwezige leden wordt gesteund; indien terzake van dit punt een besluit van de vergadering wordt gevraagd, dient dit te worden genomen met twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.2.7. Het bestuur deelt tenminste een maand voordat een vergadering wordt gehouden aan de leden mede, de datum, het aanvangsuur en de plaats van de vergadering. Het definitieve programma wordt aan de leden toegezonden tenminste veertien dagen voor het houden van de vergadering. Toehoorders ontvangen alleen de agenda.

 

ARTIKEL 5       GELDMIDDELEN

 

De geldmiddelen van de werkgroep bestaan uit de opbrengst van de NVMM contributie van de leden zoals deze jaarlijks op de huishoudelijke ALV van de NVMM wordt vastgesteld.

 

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

 

ARTIKEL 6       WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT EN OPHEFFING

 

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement moeten aan het NVMM-Bestuur voorgelegd worden. Het NVMM-Bestuur agendeert dit voorstel voor de ALV van de NVMM, waar de besluitvorming plaatsvindt.

 

Een voorstel tot opheffing van de commissie dient aan het NVMM-Bestuur voorgelegd te worden. Het NVMM-Bestuur agendeert dit voorstel voor de ALV van de NVMM, waar de besluitvorming plaatsvindt.

 

 

 

 

Datum van vaststelling: 19-11-2015