ARTIKEL 1            DOELSTELLING

Het Concilium Medisch Moleculaire Microbiologie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is ingesteld ter advisering betreffende de wetenschappelijke en algemeen vormende aspecten van de opleiding voor het specialisme Medisch Moleculaire Microbiologie en recertificatie en nascholing.

 

ARTIKEL 2            SAMENSTELLING

 

2.1 Openstelling

Alleen NVMM-leden kunnen als lid van de commissie toetreden.

 

2.2 Aantal leden

Het Concilium bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 leden:

  • De opleider medisch moleculaire microbiologie van iedere A-opleiding.
  • Waaronder van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie een vertegenwoordiger namens het bestuur,
  • Een MMM in opleiding voor het specialisme medisch moleculaire microbiologie. Dit lid wordt voorgedragen door de MMMers in opleiding voor het specialisme Medisch Moleculaire Microbiologie in Nederland en benoemd door het bestuur. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een kandidaat bij zwaarwegende bezwaren te weigeren.

 

2.3 Benoeming leden

De leden van het Concilium Medisch Moleculaire Microbiologie  worden benoemd door de ledenvergadering van de NVMM, op voordracht van het bestuur.

Het Concilium benoemt een voorzitter, secretaris en penningmeester uit haar midden. De benoeming van de voorzitter moet door het NVMM-bestuur worden bekrachtigd.

Conciliumleden zijn alle opleiders medisch moleculaire microbiologie van iedere A-opleiding van de NVMM.

 

2.4 Benoemingstermijn

Elk conciliumlid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, ze zijn terstond herbenoembaar.

De voorzitter en secretaris worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Bij vervroegd aftreden van een lid van het Concilium eindigt de zittingstermijn van de opvolger op het reglementaire tijdstip van aftreden van het lid van wie de plaats is ingenomen. De leden van het Concilium treden vervroegd af zodra zij niet meer behoren tot de categorie waarvoor zij lid zijn van het Concilium.

 

ARTIKEL 3            TAKEN

Het Concilium adviseert de NVMM ten aanzien van de wetenschappelijke en algemeen vormende aspecten van de opleiding voor het specialisme Medisch Moleculaire Microbiologie en recertificatie en nascholing.

 

De taken van het Concilium omvatten:

  • toezicht op het voldoen aan de eisen door de NVMM aan de in de medisch moleculaire microbiologie gesteld.
  • bewaking van de kwaliteit van de opleidingen.
  • beoordeling van de kwaliteit van cursussen die in het opleidingsschema staan opgenomen. Het resultaat van deze beoordelingen is bindend voor de erkenning van de betreffende cursussen.
  • advies geven aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie betreffende de gewenste opleidingscapaciteit in Nederland.

 

ARTIKEL 4            WERKWIJZE

 

4.1 Vergaderfrequentie

Het Concilium Medisch Moleculaire Microbiologie vergadert ten minste 4 keer per jaar. Vaststelling van de datum van de vergadering vindt tenminste een maand voor de vergaderdatum plaats. Bij verhindering van een lid van het Concilium kan hij zich niet laten vervangen.

 

4.2 Begroting

Het Concilium Medisch Moleculaire Microbiologie  stelt jaarlijks een begroting op, die ter accordering wordt voorgelegd aan het bestuur en de ledenvergadering van de NVMM.

 

4.3 Verantwoording

De voorzitter zit de vergaderingen voor en rapporteert jaarlijks schriftelijk aan de algemene ledenvergadering. Mondelinge rapportage is niet verplicht, maar de mogelijkheid hiertoe staat wel op de agenda van de algemene ledenvergadering.

De penningmeester voert financieel beheer over de ter beschikking gestelde financiële middelen.

Hij legt jaarlijks verantwoording af aan de penningmeester van het bestuur.

Van de conciliumvergaderingen worden notulen gemaakt, welke op de NVMM-website gepubliceerd worden. Het Concilium betracht zwijgplicht over vertrouwelijke zaken.

 

4.4 Besluitvorming

Beslissingen van het Concilium vereisen een absolute meerderheid van stemmen van het aantal aanwezige leden; beslissingen kunnen slechts worden genomen als tenminste de helft van het aantal leden op de vergadering aanwezig is. Bij staken der stemmen vindt discussie opnieuw plaats; bij een tweede staking der stemmen beslist de voorzitter.

 

ARTIKEL 5            GELDMIDDELEN

 

De geldmiddelen van de commissie bestaan uit een jaarlijks door het bestuur en de ledenvergadering te accorderen bedrag uit de ledencontributie op basis van de begroting van het Concilium.

 

ARTIKEL 6            WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT EN OPHEFFING

 

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement moeten aan het NVMM-Bestuur voorgelegd worden. Het NVMM-Bestuur agendeert dit voorstel voor de Algemene Ledenvergadering, waar de besluitvorming plaatsvindt.

 

Een voorstel tot opheffing van het Concilium dient aan het NVMM-Bestuur voorgelegd te worden. Het NVMM-Bestuur agendeert dit voorstel voor de Algemene Ledenvergadering, waar de besluitvorming plaatsvindt.

 

 

 

 

Datum van vaststelling ALV 17 April 2012