HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET CONCILIUM MEDICOMICROBI­OLOGI­CUM

 

 

ARTIKEL 1   DOELSTELLING / STATUTAIRE PLAATS

Het Concilium Medicomicrobiologicum (Concilium) van de Nederlandse Vereniging voor Medische

Microbiologie is ingesteld als haar advieslichaam betreffende de wetenschappelijke en algemeen

vormende aspecten van de opleiding voor het specialisme Medische Microbiologie.

 

Het Concilium Medicomicrobiologicum fungeert tevens als plenaire visitatiecommissie van de

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC), in overeenstemming met artikel 1029 van

de statuten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevorde­ring der Geneeskunst, het

Kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen, het Reglement van orde van de

MSRC, waarin wordt verwezen naar de statuten van de KNMG, art. 21, de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG en de Wet BIG en verder als omschreven in artikel 9.

 

ARTIKEL 2   SAMENSTELLING

 

2.1 Openstelling

Alleen NVMM-leden kunnen als lid van de commissie toetreden.

 

2.2.  Aantal leden

Het Concilium bestaat uit tenminste 12 en ten hoogste 16 leden. Indien het aantal volledige

opleidingen in het land wijzigt, zal het maximaal aantal leden in dezelfde omvang wijzigen. Het Concilium wordt gevormd door de hierna genoemde leden.

 

2.3   Benoeming leden

De opleider medische microbiologie van iedere instelling met een volledige opleiding en twee 

vertegenwoordigers van de gedeeltelijke opleidingen. Twee vertegenwoordigers van de gedeeltelijke opleidingen worden voorgedragen uit hun midden en door het Concilium / PVC voorgesteld voor benoeming door het Bestuur van de NVMM, en door de MSRC. De erkende opleiders met een volledige opleiding zijn in die kwaliteit direct lid van het Concilium / PVC.

 

Een vertegenwoordiger van het Bestuur van de NVMM wordt voorgedragen door het Concilium/PVC

voor benoeming door het Bestuur van de NVMM, en door de MSRC. Dit lid kan ook een van de

opleiders uit lid a betreffen.

 

Een geregistreerde arts-microbioloog verbonden aan het Rijksinstituut voor de Volksge­zond­heid

en Milieu. Dit lid wordt voorgedragen door de directie van het Rijksinsti­tuut voor de

Volksgezondheid en Milieu en benoemd door het Bestuur van de NVMM, en door de MSRC.

 

Een arts in opleiding tot specialist, i.c. tot arts-microbioloog (AIOS). Dit lid

wordt voorgedragen door de Vereniging van Assistent-geneeskundigen in opleiding voor het specialisme Medische Microbiologie (NVAMM) in Nederland en benoemd door het Bestuur van de NVMM, en door de MSRC.

 

Binnen het Concilium dient te worden beoordeeld of de belangrijkste onderdelen van het vakgebied

voldoende gerepresenteerd worden als wetenschappelijk aandachtsgebied van de zittende leden.

Zonodig kan voor de specifieke aandachtsgebieden aan het bestuur van de NVMM verzocht worden

om één geregistreerde arts-microbioloog voor te dragen als lid van het Concilium, binnen de grenzen

van het totale aantal leden als eerder genoemd in dit artikel. Benoeming van deze leden vindt plaats

door het Bestuur van de NVMM, en door de MSRC.

 

Gelet op het gestelde in artikel 1b, dient de samenstelling van het Concilium te voldoen aan 

de eisen door de MSRC gesteld aan de plenaire visitatiecommissie en zullen de leden in die

functie worden benoemd door de MSRC, met als voorwaarde dat is deelgenomen aan de

training opleidingsvisitatie van de MSRC (Reglement van Orde van de MSRC, artikel 13.9).

Deze benoeming vindt plaats op voordracht van het bestuur van de NVMM of voor het AIOS-

lid, het bestuur van de NVAMM.

 

De door het Bestuur van de NVMM voorgedragen en door de MSRC benoemde vertegenwoordiger van de vereniging in de MSRC kan tevens zitting nemen in het Concilium,

indien deze nog niet op een andere grond reeds zitting heeft.

 

2.4   Plaatsvervangende leden

a.  Voor elk lid van het Concilium dient een plaatsvervangend lid benoemd te worden. Dit betreft

voor de opleiders van iedere instelling met een volledige opleiding de in hun instelling benoemde plaatsvervangend opleider. Voor de vertegenwoordigers van de gedeeltelijke opleidingen worden plaatsvervangende leden voorgedragen uit hun midden en benoemd door het bestuur van de NVMM

b.  De PVC kent geen plaatsvervangend lidmaatschap.

 

2.5 Benoemingstermijn

a.  Opleiders in het Concilium treden aan op de datum van hun erkenning voor een volledige

opleiding en treden af bij einde van hun erkenning als opleider. Voor de overige leden als genoemd in artikel 2, b.v. de vertegenwoordigers van de gedeeltelijke opleidingen, wordt de benoeming en zittingsduur bepaald door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, in samenhang met de grond of titel waarop zij zijn benoemd als lid, beschreven in artikel 2.

b. Vertegenwoordigers van AIOS en van het Bestuur van de NVMM treden af zodra zij niet meer in opleiding zijn of behoren tot het gebied of  het Bestuur waarvoor zij vertegenwoordiger zijn in het Concilium.

c. Voor leden benoemd als vertegenwoordiger van het RIVM, en als vertegenwoordiger van

één van de aandachtsgebieden, en als vertegenwoordiger van de vereniging in de MSRC geldt een zittingstermijn van vijf jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met vijf jaar.

d. Plaatsvervangende leden hebben zittingstermijnen overeenkomend met de termijnen van      de leden die zij vervangen.      


2.6  Subcommissies

Er is één subcommissie, te weten de Landelijke aios-toets begeleidingscommissie.

 

 

ARTIKEL 3   TAKEN

De taken van het Concilium omvatten:

a. toezicht op het voldoen aan de eisen door het Centraal College aan de opleiding(en) en opleidingsinrichting(en) in de medische microbiologie gesteld.

b.  bewaking van de kwaliteit van de opleidingen.

c. toezicht op het voldoen aan de algemene richtlijnen door de MSRC aan de opleiding(en) en opleidingsinrichting(en) gesteld.

d. beoordeling van de kwaliteit van cursussen die als verplicht in het opleidingssche­ma staan opgenomen. Het resultaat van deze beoordelingen is bindend voor de erkenning van de betreffende cursussen.

e.  advies geven aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) betref­fende de opleidingscapaciteit in Nederland.

 

De taken van de Plenaire Visitatiecommissie (PVC) omvatten:
De algemene taken van de PVC zijn vastgelegd in het Besluit van 7 november 2008 tot vaststelling van het Reglement van orde van de MSRC, artikel 13. 

    

Voor de adviestaak inzake (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen vaardigt de PVC uit haar midden een visitatiecommissie ad hoc af van tenminste drie leden,  onder wie de vertegenwoordiger van de AIOS. Deze commissie visiteert de betreffende specialisten en het instituut, waarvan de aanvraag tot (nieuwe) erkenning als respectievelijk opleider, plaatsvervangend opleider en opleidingsin­richting door de MSRC is gehonoreerd.

 

De PVC adviseert met betrekking tot aanvragen voor het doorbrengen van een opleidingsstage in een buitenlands instituut.

Taakverdeling voorzitter en secretaris/penningmeester:  

a.  Het Concilium kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris/penningmeester.

b.  De voorzitter is belast met de agendering voor en de leiding van de vergaderingen van het Concilium en vertegenwoordigt het Concilium naar buiten. De secretaris/penningmeester vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.  

c.  De secretaris/penningmeester draagt zorg voor de verslagen van de vergaderingen en het tijdig toezenden van de relevante vergaderstukken en voor de financiële zaken van het Concilium.  Tevens is de secretaris/penningmeester belast met het maken van het jaarverslag en het financieel jaarver­slag. De kas wordt beheerd via de penningmeester van de NVMM.

 

 

ARTIKEL 4   WERKWIJZE

4.1 Vergaderfrequentie

Het Concilium vergadert tenminste 4 keer per jaar.

4.2   Vergaderingen

Het Concilium / PVC vergadert tenminste viermaal per jaar. Vaststelling van de datum van de vergade­ring vindt tenminste een maand voor de vergaderdatum plaats.

a.  De voorzitter overlegt regelmatig met de secretaris.

b.  De voorzitter kan in overleg met de secretaris besluiten de leden schriftelijk, waaronder via e-mail, te consulteren en op basis van de reacties buiten de vergadering besluiten nemen.

c.  Indien een Concilium lid verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan zijn plaatsvervanger en aan de secretaris van het Concilium. De plaatsvervanger heeft stemrecht.  

  

4.3    Toehoorders en adviseurs

a.  Het Concilium kan besluiten toehoorders die zich voorafgaand aan de vergadering aanmelden tot haar vergaderingen toe te laten.

b.  Het Concilium kan besluiten personen, van wie de aanwezigheid wenselijk wordt geacht vanwege hun bijzondere kennis of bekwaamheid op een bepaald gebied, tot de vergadering toe te laten, of uit te nodigen tot het bijwonen van (een gedeelte van) een vergadering.

4.4    Openbaarheid vergadering, verslaglegging en geheimhouding

a.  De vergadering van het Concilium is in beginsel toegankelijk voor toehoorders zoals bedoeld in artikel 8. Op verzoek van een lid of als de voorzitter dit nodig acht, vindt de vergadering achter gesloten deuren plaats.

b.  Van het ter vergadering verhandelde wordt een verslag gemaakt dat aan de leden, de plaatsvervangende leden en de adviseurs wordt gezonden en in de eerstvolgende vergadering  wordt behandeld en vastgesteld.

c.  De leden, adviseurs en toehoorders zijn gehouden de vergaderstukken, het verslag van de vergadering en hetgeen tijdens de vergadering besproken is, geheim te houden.

 

4.5   Stemming

Beslissingen van het Concilium vereisen een volstrekte meerderheid van stemmen, het kleinste gehele getal dat groter is dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij de blanco stem(men) niet wordt(worden) meegeteld (Reglement van Orde van de MSRC, artikel 12.6). Leden die met kennisgeving niet aanwezig zijn ter vergadering en niet vervangen zijn, dienen binnen één week na vergadering in staat te worden gesteld om schriftelijk een stem uit te brengen na daartoe te zijn uitgenodigd door de voorzitter. Bij staken der stemmen wordt het punt opnieuw geagendeerd voor een volgende vergadering; bij een tweede staken der stemmen beslist de voorzitter.

 4.6 Begroting

Het Concilium stelt jaarlijks een begroting op, die ter accordering wordt voorgelegd aan het bestuur en de ledenvergadering van de NVMM.

 4.7 Verantwoording / jaarverslag

Het Concilium doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn activiteiten aan de algemene ledenvergadering en het bestuur van de NVMM, alsmede aan de MSRC. Mondelinge rapportage is niet verplicht, maar de mogelijkheid hiertoe staat wel op de agenda van de algemene ledenvergadering.

De penningmeester voert financieel beheer over de ter beschikking gestelde financiële middelen.

Hij legt jaarlijks verantwoording af aan de penningmeester van het bestuur.

 

 

ARTIKEL 5   GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de commissie bestaan uit een jaarlijks door het bestuur en de ledenvergadering te accorderen bedrag uit de ledencontributie op basis van de begroting van de Commissie.

 

 ARTIKEL 6   WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT EN OPHEFFING

Het reglement wordt tenminste eenmaal per vijf jaar beoordeeld met betrekking tot de wenselijkheid van herziening.

 Wijzigingen van het huishoudelijk reglement moeten aan het NVMM-Bestuur voorgelegd worden. Het NVMM-Bestuur agendeert dit voorstel voor de Algemene Ledenvergadering, waar de besluitvorming plaatsvindt.

 Een voorstel tot opheffing van de commissie dient aan het NVMM-Bestuur voorgelegd te worden. Het NVMM-Bestuur agendeert dit voorstel voor de Algemene Ledenvergadering, waar de besluitvorming plaatsvindt.

 

 ARTIKEL 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waar dit Reglement niet voorziet, beslist de voorzitter eventueel na advies te vragen aan het Bestuur der Vereniging.

 

 

Vastgesteld 26-4-2012