Artikel 1
De Commissie Kwaliteitsbevordering (CK) van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is ingevolge van artikel 5 lid f van de statuten van deze vereniging ingesteld ter bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden van de vereniging en van medisch microbiologische laboratoria in Nederland.

Artikel 2
Samenstelling
De commissie bestaat uit minimaal 5, maximaal 7 leden.

 1. De leden van de CK worden benoemd door de ledenvergadering van de NVMM: op voordracht van het bestuur.
 2. Eén bestuurslid van de NVMM is qq lid van de CK.
 3. De commissie benoemt een voorzitter, secretaris en penningmeester uit haar midden.
 4. Bij de samenstelling wordt in acht genomen dat de voorzitter MSRC-registerlid is, en dat ook de meerderheid van de commissie uit MSRC-registerleden bestaat.
 5. Voor het overige worden commissieleden benoemd op grond van kennis en affiniteit op het gebied van kwaliteitszorg.
 6. Elk commissielid wordt benoemd voor een periode van telkens 4 jaar.

Artikel 3
Taken
De commissie adviseert de NVMM ten aanzien van het kwaliteitsbeleid van de vereniging. Zij bevordert de kwaliteitszorg van de Nederlandse Medische Microbiologie door:

 1. Het opstellen van adviezen en modellen voor kwaliteitsdocumenten, zoals handboeken, protocollen en voorschriften en het bevorderen van de verspreiding, uitwisseling en gebruik ervan.
 2. Het formuleren van voorstellen voor normen ten aanzien van de kwaliteitszorg door individuele leden en laboratoria ten behoeve van besluitvorming door de ledenvergadering.
 3. Het toetsen van de kwaliteitssystemen van leden en laboratoria aan de eigen kwaliteitsdoelstellingen en aan vastgestelde normen.
 4. Het bevorderen van standaardisatie van werkwijzen en rapportage met behoud van de persoonlijke professionele verantwoordelijkheid van de arts-microbioloog.
 5. Het medisch microbiologisch laboratorium voor te bereiden op accreditatie door CCKL.
 6. Overige activiteiten die leiden tot kwaliteitsverbetering.

Artikel 4
Werkwijze
De commissie vergadert tenminste 4x per jaar.

 1. De CK stelt jaarlijks een kwaliteitsplan en een begroting op, die ter accordering worden voorgelegd aan het bestuur.
 2. De voorzitter zit de vergadering voor en rapporteert jaarlijks in de algemene ledenvergadering.
 3. De secretaris stelt het jaarverslag op.
 4. De pen ningmeester van de CK v oert f inancieel beheert over ter beschikking gestelde financiël e middelen 
  Hij legt jaarlijks verantwoording af aan de penning meester van het bestuur.\
 5. Voor de uitvoering van haar taken maakt de commissie gebruik van een ambtelijk secretaris, ten behoeve van haar eigen activiteiten en die van haar subcommissies.

Artikel 5
Subcommissies
De CK stelt voor deelactiviteiten commissies in, zoals:
De protocollencommissie.
Deze is in het bijzonder belast met de uitvoering van artikel 3.1.
De Commissie Standaardisatie.
Deze is belast met het ontwerpen van gestandaardiseerde terminologie.

Artikel 6
Middelen
De activiteiten van de CK zijn deels gericht op de beroepsuitoefening van registerleden, deels op de werkwijze van laboratoria of instellingen als geheel. De financiering geschiedt dan ook langs verschillende wegen:

 1. Een jaarlijks door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen bedrag uit de contributie van de registerleden.\
 2. Een bijdrage door de instellingen, die door de SKML geïnd wordt als een toeslag op de SKML- contributie.
 3. Subsidies en overige bijdragen van de overheid of zorgverzekeraars ten behoeve van kwaliteitszorg en toetsing.
 4. Overige bijdragen.

Artikel 7
Vertegenwoordigingen

 1. De CK heeft tenminste éénmaal per jaar overleg met het bestuur van de SKML om de toetsings- en overige activiteiten met elkaar af te stemmen.
 2. De CK participeert in opdracht van het bestuur van de NVMM in landelijke kwaliteitsoverlegorganen zoals OMS, CCKL, CBO, KNMG.

Vastgesteld april 2013