Lidmaatschap

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden

Lidmaatschapseisen   

 • Als gewone leden worden toegelaten, zij die werkzaam zijn in de medische microbiologie en een universitaire studie hebben voltooid of na een HBO-opleiding een academische promotie hebben voltooid.
 • RGS-registerleden zijn personen die als gewoon lid zijn toegelaten en die als arts-microbioloog zijn ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst.
 • MMM-registerleden zijn medisch moleculair microbiologen die werkzaam zijn in de diagnostiek en voldoen aan de nadere opleidingsbepalingen voor registratie in het register voor medisch moleculair microbiologen dat door de NVMM wordt gehouden.
 • Aios-leden zijn artsen in opleiding tot arts-microbioloog.
 • Ereleden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die daartoe op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
 • Als extra eis voor het lidmaatschap geldt: leden zijn werkzaam in de medische microbiologie als vakgebied, hetgeen blijkt uit een actuele aanstelling of verbintenis bij een diagnostische, medische, veterinaire of op wetenschappelijk onderzoek gerichte instelling, niet zijnde een bedrijf met winstoogmerk. 

Het lidmaatschap komt tot stand door schriftelijke (of elektronische) aanmelding bij de vereniging en acceptatie door het bestuur.

Het lidmaatschap kan onder andere beëindigd worden door schriftelijke opzegging van het lid bij het bestuur vóór 31 december. Bij opzegging na 31 december is contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

U kunt de precieze regels rond  het lidmaatschap vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVMM.

Lidmaatschapskosten

De leden betalen een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in de hoogte van de contributie voor gewone leden, RGS-registerleden, MMM-registerleden en onderzoekers in een promotietraject. Voor 2017 is de contributie:

 • 1030 euro voor RGS-registerleden
 • 247 euro voor MMM-registerleden
 • 113 euro voor gewone leden en aios
 • 41 euro voor onderzoekers in promotietraject (max. 4 jaar)

Dit is inclusief:       

 • het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie (NTMM)
 • toegang tot de NVMM-site op internet
 • lidmaatschap Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM)