Nieuwe en herziene richtijnen LCI

Hieronder vind u een overzicht van de aanpassingen van 16 juni t/m 15 november 2016 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.


Nieuwe en herziene richtlijnen

Gordelroosvaccinatie
Nieuw per 29 juni 2016.

Kinkhoestvaccinatie bij volwassenen
Nieuw per 29 juni 2016.

Kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen
Nieuw per 29 juni 2016.

Listeriose
De richtlijn is volledig herzien. Vastgesteld LOI: 22 maart 2016. De richtlijn is 27 juli online gepubliceerd
Wijziging 22 augustus 2016: op basis van literatuur en in overleg met het Voedingscentrum is softijs verwijderd uit het lijstje met risicoproducten.

Rotavirusvaccinatie
Nieuw per 7 november 2016.

Zikavirusinfectie
Vastgesteld LOI: 14 juni 2016. De richtlijn is 1 september 2016 online gepubliceerd.
7 september 2016: n.a.v. de implementatie van de meldingsplicht per 1 november 2016 is paragraaf 10.1 Meldingsplicht aangepast
14 september 2016: in bijlage 2 is mogelijke seksuele transmissie verwerkt in het algoritme
25 oktober 2016: n.a.v. de implementatie van de meldingsplicht per 1 november 2016 zijn de paragrafen 9.3 Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten en 10.1 Meldingsplicht aangepast.

Wijzigingen in de richtlijnen

Groep A-streptokokken (GAS)
21 juli 2016: de meldingscriteria in paragraaf 10.1 zijn aangepast.

Hepatitis A
9 september 2016: de meldingscriteria in paragraaf 10.1 zijn aangepast en vastgesteld door het LOI.

Hepatitis E
17 juni 2016: een aangepaste vragenlijst bronopsporing (HEVIG) is toegevoegd (bijlage 2).

Lymeziekte
November 2016: De tekst over het gebruik van DEET (met name bij zwangeren) onder Insectenwerende maatregelen is verder uitgewerkt in afstemming met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

MERS-CoV
14 september 2016: Het stroomschema in bijlage 3 is aangepast.
16 september 2016: Zuid-Korea verwijderd uit casusdefinitie.

Norovirus
Juli 2016: Conceptbijlage 3 ‘Maatregelen voor verpleeg en verzorgingshuizen’ is komen te vervallen. Deze is vervangen door een zelfstandige WIP-richtlijn Norovirus (VWK) die is afgeleid van de LCI-richtlijn.

Pertussis (kinkhoest)
22 juni 2016: Toegevoegd aan paragraaf 4.3 Besmettelijke periode: ‘Dit geldt ook indien drie dagen azitromycine gegeven wordt, in verband met de lange halfwaardetijd van azitromycine’.

Scabiës
5 juli 2016: draaiboek scabiës vervangen door een situatiegebonden bijlage IV ‘Aanpak scabiës in zorginstellingen’. Deze is toegevoegd bij de LCI-richtlijn.

STEC
8 juli 2016: de meldingscriteria in paragraaf 10.1 zijn aangepast. Bijlage IV (tijdelijke uniforme werkwijze bij positieve PCR op STEC mbt diagnostiek, aangifteplicht en bron- en contactopsporing STEC) vervalt.

Syfilis
16 juni 2016: aangezien Penidural niet meer verkrijgbaar is, in paragraaf 7 Behandeling als alternatief gekozen voor Tardocilline 1200.

Tekenencefalitis
21 juli 2016: paragraaf 6.3 is aangepast aan de actuele situatie in Nederland.

Tetanus
November 2016: Na overleg met NHG is 'grotere tweede- en derde graadsbrandwonden waarvoor behandeling nodig is door huisarts of SEH' vervangen door 'Diepe tweede- en derdegraads brandwonden' in stroomschema tetanusvaccinatie bij wonden.

Waterpokken en gordelroos
Op 4 juli 2016 is in onderdeel Gordelroos kopje 'Actieve immunisatie' in Primaire preventie aangepast en in lijn gebracht met de op 29 juni verschenen informatie over gordelroosvaccinatie voor volwassenen.

Draaiboeken

Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers
Nieuw per 11 november 2016.

Verpleegkundige stappenplannen (VSI)

Legionellose
5 juli 2016: herzien.

Leptospirose
19 augustus 2016: aangepast. Tekst sluit nu beter aan op de LCI-richtlijn Leptospirose.

De meest geraadpleegde richtlijnen in oktober
1.        Hand-voet-mondziekte [3.144 bezoekers]
2.        Tetanus [2.530 bezoekers]
3.        Cytomegalovirusinfectie [2.269 bezoekers]


We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website. Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl Wilt u deze mailing ontvangen of wilt u zich juist afmelden? Dat kan via lci@rivm.nl